Towarzystwo Miłośników Gdyni 1977

Rocznik Gdyński 1977 rok, artykuł “Towarzystwo Miłośników Gdyni” autorstwa ówczesnego Prezesa Tadeusza Grembowicza.

Wśród ludzi związanych od lat z Gdynią dawno już dojrzewała idea zgrupowania w jednej organizacji osób, którym rozwój naszego miasta leży na sercu. Podobne było odczucie władz polityczno-administracyjnych, które w takim Stowarzyszeniu widziały miejsce powstawania wielu cennych inicjatyw, zmierzających do pełnego zintegrowania gdyńskiej społeczności, do uświetnienia miasta, nadania należnej mu rangi.

Jubileusz 50-lecia nadania Gdyni praw miejskich szczególnie mocno zaktywizował społeczno-kulturalny aktyw naszego miasta. Na Walnym Zebraniu, które odbyło się 7 października 1975 roku, ustalono nazwę Towarzystwa Miłośników Gdyni oraz określono zadania, jakie organizacja ta ma do spełnienia.

Ramowy program ideowy, określenie praw i obowiązków członków Towarzystwa Miłośników Gdyni, sposób wybierania władz oraz zakres działalności, zostały określone w statucie, zatwierdzonym 16 stycznia 1976 roku przez Urząd Miejski w Gdyni. Data ta uważana jest za moment rozpoczęcia działalności Towarzystwa.

Zadania postawione przed Towarzystwem, są sformułowane bardzo lakonicznie, ale jednoznacznie: rozwijanie działalności, mającej na celu umocnienie miasta jako ośrodka przemysłowo-portowego upowszechnianie znajomości dziejów miasta, roztoczenie opieki nad gdyńską twórczością literacką, teatralną i plastyczną, tworzenie więzi społeczeństwa ze sztuką i jej twórcami, uczulenie ogółu mieszkańców na estetykę miasta, popularyzacja gospodarki morskiej wśród społeczeństwa, i wiele innych inicjatyw. Krótko mówiąc, wszystko, co wiąże się z rozkwitem miasta w różnych dziedzinach jego życia, jest w kręgu zainteresowania Towarzystwa Miłośników Gdyni.

W początkach 1977 r. Zarząd podsumował dotychczasowe wyniki działalności. Na plus zaliczono ogłoszony przez TMG, wspólnie z Oddziałem Morskim Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ogólnopolski konkurs na najlepszą publikację prasową, radiową i telewizyjną o Gdyni — w roku jubileuszu. Liczne prace, jakie napłynęły do organizatorów, świadczyły o wysokim poziomie konkursu.

Za słuszną uznano również inicjatywę wydania „Rocznika Gdyńskiego”. Pierwszy numer, jaki oddajemy do rąk Czytelników, utrwala w pamięci społeczeństwa rok jubileuszu, nawiązuje do historii miasta i przedstawia prognozy rozwojowe. Mamy nadzieję, że Rocznik spotka się z przychylnym przyjęciem.

Towarzystwo nasze postawiło sobie zadanie zwiększenia ilości kół zakładowych i uaktywnienia jego członków. Realizacji tych założeń sprzyjało spotkanie prezydium zarządu TMG z przedstawicielami czołowych przedsiębiorstw miasta, zwołane w lipcu 1977 roku z inicjatywy Komitetu Miejskiego PZPR w Gdyni. W wyniku spotkania, w szeregi członków wspierających wstąpiły liczne przedsiębiorstwa, a przy zakładach pracy zaczęły powstawać koła Towarzystwa. Jedno z pierwszych Wspólnie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Gdyni podjęliśmy też starania o popularyzację gdyńskiej problematyki w szkołach stopnia licealnego. Liczymy, że młodzież stworzy najprężniejsze komórki naszej organizacji. Temu działaniu powinien pomóc stały turniej wiedzy o Gdyni, ogłoszony w szkołach. Poprzez spotkania z twórcami gdyńskimi chcemy również upowszechniać sztukę w środowisku szkolnym.

W działalności ogólnomiejskiej kontynuować będziemy cykl spotkań z „Ludźmi Gdyni”. Pierwsze z nich, z Danutą Baduszkową — dyrektorem operetki — na budowie Teatru Miejskiego, spotkało się z tak gorącą reakcją członków Towarzystwa, że przekonani jesteśmy o celowości kontynuowania tego rodzaju imprez.

W dziedzinie upowszechniania sztuk plastycznych planujemy organizowanie indywidualnych, kameralnych wystaw twórców Gdyni, oraz przynajmniej raz w roku przekrojowej ekspozycji szerokiego grona twórców. Popularyzacji muzyki będą służyć koncerty, które chcemy urządzać przynajmniej raz w miesiącu. Mamy nadzieję, że do kalendarza imprez kulturalnych miasta wejdą również połączone z muzyką spotkania z poetami, zwłaszcza marynistami, a także z twórcami prozy.

Nie ukrywamy, że mamy również plany wydawnicze. Poza kontynuowaniem edycji „Rocznika Gdyńskiego” myślimy wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni o folderze — przewodniku gdyńskim.

Tak w ogólnym zarysie przedstawiają się nasze zamierzenia. Pominąłem tu ambitne plany kół zakładowych, które podjęły różne cenne inicjatywy, m.in. utrwalenie w pamięci społeczeństwa ludzi, którzy tworzyli podstawy gospodarki morskiej i byli twórcami przeobrażeń technicznych na przestrzeni lat. Koła te będą współpracować na tym polu z Działem Historii m. Gdyni. I tak Polskie Linie Oceaniczne przekażą mu dokumenty o ludziach, którzy wsławili się wzorową pracą na statkach PMH, a Zakłady Rybne w Gdyni zorganizują stałą wystawę, obrazującą modernizację przetwórstwa rybnego w powojennym okresie.

Czekamy na dalsze inicjatywy, które w miarę możliwości podejmiemy w naszej działalności. Liczymy również na aktywny współudział wszystkich członków Towarzystwa w realizacji naszych planów i zamierzeń. Sprzyja im działający od 1 września 1977 roku stały sekretariat Towarzystwa, jeszcze niestety nie we własnym lokalu, z przydziałem, którego wiążemy nadzieje na dalsze usprawnienie naszej pracy.

W zakończeniu chciałbym zaapelować do wszystkich Czytelników „Rocznika Gdyńskiego” oraz miłośników Gdyni o nadsyłanie uwag, propozycji i podzielenie się opinią dotyczącą zarówno niniejszego wydawnictwa, jak i działalności Towarzystwa, a przede wszystkim spraw związanych z Gdynią. Chcielibyśmy też wiedzieć, jak społeczeństwo wyobraża sobie Gdynię roku 2000, jak chcieliby widzieć miasto jego mieszkańcy, oraz jakie formy swego udziału w budowie tego dzieła proponują w działalności Towarzystwa. Wszelkie uwagi będą dla nas cennym materiałem w ustaleniu dalszych zamierzeń. Będą one również niewątpliwie wskazówkami dla władz miasta, którym przy tej okazji pragniemy złożyć podziękowania za dotychczas okazywaną opiekę i prosić o nią także w przyszłości.

Tadeusz Grembowicz

Prezes Towarzystwa Miłośników Gdyni

Rocznik Gdyński 1977

Przeczytaj również

Najnowsze