Działalność TMG w latach 1980-1981

Rocznik Gdyński Nr 3, Działalność TMG w latach 1980-1981, Maria Sieradzan.

Od stycznia 1976 roku, kiedy to zatwierdzono statut Towarzystwa Miłośników Gdyni, minęło sześć lat. Pierwszy okres działalności dotyczył określenia ram organizacyjnych TMG, a także wypracowania form i kierunków pracy. Nie było to łatwe, ani proste. Były osoby, które marzyły o tysiącach członków; o zajmowaniu się przez Towarzystwo niemal wszystkimi sprawami dotyczącymi Gdyni. Inni widzieli TMG jak przedsiębiorstwo przynoszące dochody, dla tworzenia finansowych podstaw działalności. Najliczniejsza jednak grupa skłaniała się ku rzetelnemu dokumentowaniu historii Gdyni, oraz szeroko pojętemu propagowaniu osiągnięć miasta i ludzi z nim związanych.

Z dyskusji narodziły się główne kierunki działalności, które Towarzystwo przyjęło za swą wytyczną od kilku lat. Za priorytetowe uznano m.in. sprawy wydawnicze. Tak więc konsekwentnie — niezależnie od wielu trudności — wydajemy „Rocznik Gdyński”. W 1980 roku ukazał się drugi numer „Rocznika” i przystąpiono do prac redakcyjnych przy trzecim. W wyniku dotowania przez Towarzystwo ukazały się nakładem Wydawnictwa Morskiego bardzo z początkami Gdyni-portu i Gdyni-miasta powiązane pamiętniki Juliana Rummla „Narodziny żeglugi”. Nakład 5000 egzemplarzy błyskawicznie został rozsprzedany, co wskazuje na zainteresowanie, zwłaszcza Gdynian tą tematyką.

Zamierzaliśmy wydać w 1981 r. rzetelny folder o Gdyni, nie udało się jednak zrealizować tego zamiaru. Na przeszkodzie stanęły kłopoty z uzyskaniem papieru, oraz inne ograniczenia. Nie rezygnujemy jednak z tego zamiaru, uważamy bowiem że jest to pozycja bardzo potrzebna, zwłaszcza wczasowiczom i młodzieży przebywającym w naszym mieście w okresie letnim.

Zarząd Towarzystwa podjął stałe, choć nie zawsze skuteczne działania, mające na celu rozszerzenie i pogłębienie kontaktów ze wszystkimi członkami TMG. Uważaliśmy za słuszne połączenie tych dążeń z propagowaniem i popieraniem środowisk twórczych, oraz gdyńskiego amatorskiego ruchu artystycznego. Nie mamy w tym nadzwyczajnych osiągnięć, ale pewien postęp odnotować należy.

Tradycyjnie już od trzech lat organizujemy spotkania popremierowe, z udziałem aktorów i realizatorów sztuk wystawianych w Teatrze Dramatycznym. W dwóch ostatnich latach odbyło się 10 spotkań w Klubie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dziupla” na Obłużu. Organizowano także, wspólnie z Klubem MPiK, Gdyńskie Spotkania z Muzyką. Mimo anonsów w prasie o odbywających się imprezach, udział członków TMG był w nich nieliczny. Dużym zainteresowaniem i frekwencją cieszył się natomiast koncert Reprezentacyjnego Zespołu Marynarki Wojennej „Flotylla”. Chcemy nadal kontynuować te koncerty, w miarę możliwości.

Wzajemnemu zbliżeniu członków TMG oraz rozszerzaniu kontaktów z profesjonalnymi placówkami kultury służyło także, zorganizowane w kwietniu 1981 roku w Teatrze Muzycznym, spotkanie z dyrektorem Andrzejem Cybulskim. Cieszyło się ono sporym zainteresowaniem, nadal bowiem repertuar tego teatru jest żywo dyskutowany przez mieszkańców naszego miasta.

Mając stale na uwadze propagowanie historii miasta oraz ludzi zasłużonych dla rozwoju gospodarki morskiej, wystąpiliśmy w 1980 roku do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z wnioskiem o nadanie nowym ulicom gdyńskim nazwisk ludzi zasłużonych dla miasta: Augustyna Krauzego, Jana Radtke, Kazimierza Porębskiego, Franciszka Sokoła, Włodzimierza Steyera i Józefa Unruga.

Zgodnie z wnioskiem II Walnego Zgromadzenia Członków TMG, Zarząd czynił wiele starań o powołanie Muzeum Miejskiego. Członkowie Prezydium Zarządu TMG uczestniczyli w Sesji Miejskiej Rady Narodowej w czerwcu 1981 roku, zabierając głos w najważniejszych sprawach dotyczących rozwoju kultury i estetyzacji miasta, w tym także — powołania muzeum. Po podjęciu przez Miejską Radę Narodową uchwały o powołaniu Muzeum Miejskiego czyniono starania o decyzję Ministra Kultury i Sztuki, akceptującą nadanie Działowi Historii Gdyni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej statusu muzeum. W wyniku tych starań, w lutym 1982 r. Minister Kultury i Sztuki wyraził zgodę na powołanie muzeum w naszym mieście, o czym informujemy z radością wszystkich zainteresowanych.

W ciągu ostatnich dwóch lat tradycyjnie już kontynuowano współpracę z Wydziałem Kultury i Sztuki UM, Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, wojskiem, spółdzielczością mieszkaniową, klubami zakładów pracy i instytucjami kultury, organizując wspólnie odczyty na tematy związane z historią Gdyni, spotkania i koncerty, przyjmując zlecenia na urządzanie wystaw plastycznych, choinek noworocznych itp. Wśród wielu imprez wymienić należy przede wszystkim koncerty z okazji 40-lecia pracy kompozytorskiej Adolfa Wiktorskiego oraz 50-lecia chóru „Symfonia”, zorganizowane wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki UM.

Towarzystwo było współorganizatorem XI Dekady Pisarzy Wybrzeża, a także — wspólnie z Klubem Stoczni im. Komuny Paryskiej „Fregata” — poranków symfonicznych dla dzieci, oraz comiesięcznych koncertów dla dorosłych.

Dzięki stałej współpracy z Klubem MPiK, przez cały 1980 r. odbywały się w tymże klubie raz w miesiącu spotkania z pisarzami, dziennikarzami oraz ciekawymi ludźmi spoza tych środowisk.

Kontynuujemy koncerty w Urzędzie Stanu Cywilnego z okazji ślubów (w każdym roku ponad 1000) oraz jubileuszy małżeńskich.

Utrzymujemy kontakty z Kołem Starych Gdynian, a także zgłosiliśmy chęć współpracy z powstałym w 1981 r. Oddziałem Gdyńskim Ligi Morskiej.

Dla rozpropagowania TMG poza naszym miastem współuczestniczyliśmy w organizacji koncertów dla wczasowiczów FWP. Wspólnie z RSW „Prasa” organizowaliśmy koncerty dla bywalców klubów i świetlic w całym województwie gdańskim.

Przedstawiając relację z dwuletniej działalności Towarzystwa, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy zgłaszali propozycje i inspirowali pracę Zarządu, służyli radą i pomocą przy realizacji zadań, a także zakładom i przedsiębiorstwom gdyńskim za pomoc finansową, dzięki której udało nam się wydać m.in. oddawany właśnie do rąk Czytelników kolejny tom „Rocznika Gdyńskiego”.

Maria Sieradzan

Przeczytaj również

Najnowsze