Działalność TMG w latach 1982-1983

Rocznik Gdyński Nr 4, Działalność TMG w latach 1982-1983, Konrad Ruth.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 18. II. 1982 r., podsumowującym działalność za rok 1981, dokonano m.in. wymiany poglądów na temat realizacji zadań statutowych przez Towarzystwo. Krytycznie zostały ocenione dotychczasowe formy pracy Zarządu, jak np. odchodzenie od działalności statutowej, brak pracy komisji problemowych i dostatecznej więzi z członkami. W wyniku dyskusji Zarząd wytyczył główne kierunki działania w oparciu o statut i przyjął jednomyślnie w formie uchwały plan działania TMG na lata 1981—1985 w zakresie kultury oraz plan pracy Zarządu na rok 1982.
Były to zadania niewątpliwie bardziej ambitne niż w latach poprzednich, lecz możliwe do wykonania pod warunkiem bardziej aktywnego włączenia się do pracy wszystkich członków Zarządu. Próby uaktywnienia działań czyniono w I i IV kwartale, z dość dużą przerwą jednak od maja do października 1982 r. Stąd też i wyniki jakie osiągnięto, w stosunku do zamierzeń, nie dają pełnej satysfakcji. Stan wojenny, atmosfera i nastroje osłabiały działalność społeczną. Prezydium w okresie II i III kwartału było mało aktywne, nie zwoływano posiedzeń, a praca TMG w tym czasie ograniczała się do pracy biura, polegającej głównie na przyjmowaniu zleceń i organizacji imprez.
Niemniej kontynuowano wysiłki organizacyjne i redakcyjne warunkujące wydanie „Rocznika Gdyńskiego” nr 3. Prezydium Zarządu omawiało wielokrotnie sprawy oraz służyło radą i pomocą m.in. na spotkaniu z redakcją w styczniu 1982 r. oraz na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego w marcu 1982 r. Pomyślnie zostały załatwione sprawy reklamy i dotacji. Rocznik odebrano z druku 17. I. 1983 r. i tegoż dnia był dostępny w sześciu księgarniach Gdyni, w zakładach pracy oraz w biurze TMG. Łącznie księgarnie sprzedały 1 020 egz., rekord osiągnęła księgarnia przy ul. Świętojańskiej 47. Przy okazji sprzedano Roczniki — 1977 i 1978/79. Rocznik nr 3 został dobrze przyjęty przez czytelników, członków i sympatyków TMG, radio i magazyn „Errata” w telewizji. Ukazały się w porę interesujące informacje w gazetach Wybrzeża.
Rozwijano również dalsze żmudne starania na rzecz powstania Muzeum Miasta Gdyni. Członkowie prezydium Zarządu brali udział w rozmowach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na temat ostatecznej lokalizacji i sformułowania projektu statutu Muzeum. Z inspiracji członków Zarządu ukazał się w „Głosie Wybrzeża” artykuł podkreślający konieczność powołania Muzeum. W sierpniu 1982 wniosek Prezydenta Gdyni został pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę gdańskiego i przesłany do Ministra Kultury i Sztuki. W imieniu TMG wiceprezes K.Ruth interweniował w Ministerstwie Kultury i Sztuki i uzgadniał poprawki do projektu zarządzenia i statutu. W listopadzie ostateczna wersja została przesłana do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wreszcie, w grudniu 1982 r. po kilkakrotnych interwencjach w Ministerstwie przedstawiciela TMG, wyrażona zistała zgoda. 6. I. 1983 r. Prezydent Miasta w porozumieniu z Min. Kultury i Sztuki podpisał zarządzenie nr 2 o powołaniu Muzeum Miasta Gdyni. Towarzystwo uważa to w dużej mierze za swój sukces.
Na zebraniu w grudniu 1982 r., przy udziale reprezentującego powstające w Gdyni Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza” prof. B. Mazurkiewicza oraz dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego doc. hab. P. Smolarka, Zarząd zapoznał się z koncepcją zagospodarowania „Daru Pomorza” jako obieku muzealnego. Udzielono poparcia dla reprezentowanych kierunków działania TPDP i CMM.
Wiele uwagi członkowie i Zarząd poświęcili projektowi „Planu rozwoju miasta Gdyni”. Między innymi w biurze TMG konsultowano plan i projekt uchwały w tej sprawie. Sformułowano i przedstawiono na sesji MRN wnioski, które brzmiały następująco: 1. Należy wystąpić do kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej oraz Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego o przedstawienie zweryfikowanych programów rozwoju gospodarki morskiej oraz stoczni na terenie Gdyni. 2. Przy opracowywaniu planów szczegółowych należy zweryfikować ogólną koncepcję zieleni i rekreacji, założyć etapy i włączyć do realizacji instytucje, organizacje społeczne oraz młodzież. Trzeba wystąpić o przyłączenie do miasta gminy Kosakowo. 3. Niezbędne wydaje się upowszechnienie wśród mieszkańców, organizacji społecznych, technicznych i młodzieżowych, samorządów i związków zawodowych planu zagospodarowania przestrzennego Gdyni na lata 1981—2000; w większym stopniu należy konsultować plany szczegółowe z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
Kontynuowano wzorem poprzednich lat organizację imprez dla członków i sympatyków TMG oraz dla Koła Starych Gdynian. W maju 1982 odbyły się dwie imprezy, w których wystąpiły chóry gdyńskie (2. V. 82 r. w Teatrze Dramatycznym) oraz amatorskie zespoły artystyczne Stoczni im. Komuny Paryskiej (9. V. 82 r. w Teatrze Muzycznym). W odpowiedzi na list otwarty do TMG w sprawie koncertów symfonicznych, zamieszczony 14. V. 82 na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, omówiono wstępnie temat na posiedzeniu Zarządu oraz przeprowadzono rozmowy z przedstawicielem Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej.
Biuro Towarzystwa kontynuowało współpracę z klubami: „Bałtyk”, „Fregata”, KMPiK, „Mors”, z klubami garnizonowymi na Babich Dołach i Oksywiu, z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego w Gdyni, Miejską Biblioteką Publiczną — przy organizacji imprez z okazji wyzwolenia Gdyni, Dni Morza, 22 Lipca oraz Rewolucji Październikowej. Zrealizowano również szereg zleceń na różne imprezy, wystawy, spotkania z autorami, aktorami, dziennikarzami, reżyserami itp. Imprezy te organizowane były na terenie klubów i zakładów pracy, np. z okazji Dni Morza czy 60-lecia Stoczni im. Komuny Paryskiej i Zarządu Portu.
Biuro zapoczątkowało w 1982 r. organizację imprez dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego i Muzycznego. Imprezy takie były również organizowane dla dzieci przebywających w Gdyni na koloniach letnich. Od lipca 1982 r. kontynuowano organizację koncertów z okazji ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego. W sumie w 1982 r. za organizację imprez zleconych TMG osiągnęło zysk w wysokości 631 929 zł.
Ilość członków indywidualnych TMG wynosiła na koniec 1982 r. 465 osób, członków zbiorowych i wspierających było 24. Koła zakładowe TMG przy PLO i Zakładach Rybnych nr 3 praktycznie od chwili ich powołania nie przejawiały działałności. W I i IV kwartale przeprowadzono rozmowy z członkami TMG w Zakładach Rybnych 3, a w listopadzie 1982 obsłużono pierwsze zebranie Koła, na którym wybrany został Zarząd. Koło liczy obecnie 21 członków, zaległe składki od 1978 r. do 1982 r. zostały opłacone. Nie udało się natomiast mimo usilnych starań reaktywować koła TMG przy PLO.
Na koniec 1982 r. w poważnym stopniu zaktualizowano kartotekę i rejestr członków, uzyskano też pewną poprawę w zakresie regulowania zaległych składek przez członków. Wpływy ze składek wzrosły z 5 000 zł w 1981 r. do 12 260 zł w 1982 r.
W październiku 1982 r. Biuro wysłało 250 przekazów do członków z prośbą o uregulowanie składek. Przy okazji przesłano również krótką informację o pracy TMG, z zaproszeniem do współudziału.
Zarząd TMG w ciągu 1982 r. odbył dwa posiedzenia (18. II. i 7. XII.), natomiast prezydium — cztery posiedzenia (4. II., 27. V., 2. XI i 22. XII.). Z funkcji członka prezydium i Zarządu zrezygnował p. Stanisław Szczerek. Dokooptowano do Zarządu p. Barbarę Bielecką, a p. Danuta Nowicka została wybrana na członka prezydium. Ze stanowiska wiceprezesa, w związku z nadmiarem obowiązków zawodowych i społecznych, zrezygnował p. Andrzej Ropelewski.
W planie pracy TMG na 1983 rok, przyjętym na posiedzeniu Zarządu w dniu 22. III. 1983 r., nawiązano do kierunków wytyczonych w I kwartale 1982 r. Ponadto podjęto szereg nowych inicjatyw z uwagi na powstające potrzeby społeczne.
Kontynuowano prace redakcyjne i organizacyjne zmierzające do przygotowania do druku „Rocznika Gdyńskiego” nr 4. Uzyskano pozwolenie z Ministerstwa Kultury i Sztuki, zapewniono sobie miejsce w planie produkcyjnym drukarni, uzyskano przydział papieru. Druk powinien zakończyć się do grudnia 1983 r.
Podejmowane wysiłki zmierzające do wznowienia na terenie Gdyni koncertów muzyki poważnej, zostały uwieńczone sukcesem. W wyniku wspólnych starań Zarządu TMG i Wydziału Kultury i Sztuki UM oraz przychylnego stanowiska Dyrekcji Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej, Bałtyckiej Agencji Artystycznej, a także Dyrekcji Teatru Dramatycznego i Teatru Muzycznego — zawarte zostały umowy, przewidujące organizowanie raz w miesiącu koncertów muzyki kameralnej w Teatrze Dramatycznym i orkiestry symfonicznej w Teatrze Muzycznym. Inicjatywa ta utrwali się, jeśli koncerty spotkają się z zainteresowaniem melomanów i będą cieszyły się frekwencją.
Prezydium TMG nadal udzielało wsparcia dla powstającego z trudem Muzeum Miasta Gdyni. Z chwilą przejęcia dla potrzeb Muzeum pawilonu wystawowego przy Al. Zjednoczenia, zainicjowano jego szybkie wykorzystanie, nie czekając na załatwienie formalności. W pierwszym półroczu TMG zorganizowało tam dwie wystawy:

1. Z okazji jubileuszu Zarządu Portu i Stoczni im. Komuny Paryskiej, urządzono wystawę pt. ,,60 lat Portu Gdynia i Stoczni im. Komuny Paryskiej” (od 1 do 28 lutego br.). Wystawa ta cieszyła się dużym powodzeniem.

2. Popularyzację gdyńskich artystów zainaugurowała wystawa „Fotografika Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”, przygotowana przy współudziale Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie. Była ona przeglądem twórczości tych wielce zasłużonych dla miasta artystów i pedagogów. Na wystawie zgromadzono 115 fotogramów.
W trosce o szybkie uruchomienie działalności Muzeum — Prezydium TMG na posiedzeniu 24 maja br. wysłuchało informacji na temat realizacji Zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Gdyni z 6. I. 83 r. Stwierdzono, że postępowanie wykonawcze jest opóźnione, gdyż brak jest nadal decyzji personalnych, organizacyjnych i finansowych. Prezydium wystąpiło na piśmie do Prezydenta Miasta z prośbą o podjęcie odpowiednich decyzji.

50 lat TMG, Historia TMG
Wiceprezydent Gdyni Tadeusz Biernacki na wystawie „60 lat Portu Gdynia i Stoczni im. Komuny Paryskiej”
50 lat TMG, Historia TMG
Na otwarciu wystawy „Fotografika Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”; Stoją od lewej: art. mal. prof. Maksymilian Kasprowicz, kierownik wydz. kultury i sztuki UM Wojciech Zieliński, fotografik Janusz Uklejewski, były dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych Józef Bodziński, prof. Edmund Zdanowski, wiceprezes TMG Konrad Ruth oraz aktualny dyrektor Lic. Sztuk Plastycznych Eugeniusz Lademann
50 lat TMG, Historia TMG
Fragment wystawy „Fotografika Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”


W toku dalszych dyskusji nad „Planem Rozwoju Miasta Gdyni” i podczas spotkań na temat scenariusza przygotowywanej wystawy pt. „Gdynia — portret miasta”, padło wiele krytycznych uwag i wniosków ze strony specjalistów i pracowników nauki, że sprawy portu w szerokim pojęciu nie znajdują dostatecznego zainteresowania i odbicia w pracach Miejskiej Rady Narodowej oraz Urzędu Miasta Gdyni.
Dla poprawy istniejącego stanu powiązań port — miasto, prezydium Zarządu TMG zwróciło się do Prezydium MRN z prośbą o rozpatrzenie wniosków dotyczących zorganizowania sesji MRN na temat powiązań miasta i gospodarki morskiej; powołania komisji morskiej MRN w Gdyni oraz powołania Rady Interesantów Portu w Gdyni.
Z inicjatywy TMG, przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zapoznano się z aktualnym stanem i zabezpieczeniem obiektów zabytkowych na terenie Gdyni. Dokonano wizji lokalnej: przy ul. Chylońskiej 55 i 149 (Dwór Lipowy), obiektu przy gazowni, kolonii rybackiej przy ul. Żeromskiego, willi na Kamiennej Górze przy ul. Korzeniowskiego 9 i 12 oraz Sieroszewskiego 6. Sformułowano szereg opinii i wniosków, z których jeden postuluje przyspieszenie kapitalnego remontu budynku przy ul. Korzeniowskiego 12, z przeznaczeniem na Muzeum. W tej sprawie TMG wystąpiło na piśmie do Prezydenta Miasta.
Prezydium TMG podjęło również temat o kapitalnym znaczeniu dla mieszkańców Gdyni: rewaloryzacji Kolibek. Poglądy i wnioski w tej sprawie sformułowano na piśmie i przesłano do Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Już w czerwcu 1981 r. została podjęta przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej uchwała w sprawie szczególnej ochrony niektórych terenów w Gdyni-Orłowie i utworzenie tam Parku Wypoczynku. Dalsze działania były jednak zbyt powolne.
Przedstawiciele Zarządu brali także m.in. udział w przygotowaniu jubileuszu z okazji 25-lecia Teatru Muzycznego w Gdyni; w spotkaniu przedstawicieli Zarządów Towarzystw Społeczno-Kulturalnych, zorganizowanym wspólnie z Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego oraz sprawozdawczo-wyborczym zebraniu Koła Starych Gdynian, na którym wiceprezes TMG został wybrany na członka Zarządu KSG.
Zapoczątkowano organizację „czwartkowych spotkań TMG” w lokalu KMPiK, dla członków i sympatyków. W pierwszym półroczu odbyły się spotkania z Mirosławą Walicką, autorką książki „Gdynia — pejzaż sprzed wojny” (marzec); z Jerzym Micińskim, redaktorem „Rocznika Gdyńskiego” i miesięcznika „Morze” (kwiecień) oraz z Andrzejem Bukowskim, redaktorem wydawnictwa „Gdynia — sylwetki ludzi, oświata i nauka, literatura i kultura” (maj). Na każde spotkanie biuro wysyłało po ok. 50 zaproszeń do członków.
Z okazji Dnia Dziecka TMG zorganizowało dwa koncerty pt. „Dzieci — dzieciom” w Teatrze Muzycznym w Gdyni (11. VI. 1983 r. o godz. 11.00 i 16.00). W programie wystąpiły: Dziecięcy Zespół Artystyczny „Jantarek” z Klubu Garnizonowego Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu oraz Dziecięce Zespoły Artystyczne Pałacu Młodzieży w Gdyni. Ogółem udział wzięło 1 400 dzieci.
Zarząd w I półroczu odbył dwa posiedzenia (22. III. i 27. IV. 83), natomiast prezydium — cztery (28. I., 17. II., 25. III., 23. VI.). Z funkcji sekretarza i członka prezydium zrezygnowała p. Maria Sieradzan, z uwagi na zmianę pracy i rozliczne zajęcia popołudniowe. Również p. Józef Bodziński złożył rezygnację z członka Zarządu, z uwagi na zły stan zdrowia, a p. Tadeusz Rymszewicz — z uwagi na obecne obowiązki służbowe. Dokooptowano do Zarządu p. Hugona Piątka i p. Antoniego Studnickiego. Jednocześnie odwołano p. H. Piątka z komisji rewizyjnej. Na członka komisji rewizyjnej powołano p. Franciszka Plutę — głównego księgowego ze „Sped-rapidu”. Na członków prezydium wybrano p. Barbarę Bielecką i p. Hugona Piątka, powierzając mu jednocześnie funkcję z-cy skarbnika. Uchwałą Zarządu powołano następującą komisje: historyczno-wydawniczą; d/s rozwoju miasta; d/s kultury i d/s młodzieży.
Zgodnie z planem, w m-cu czerwcu zapoznano się i dokonano wymiany doświadczeń w zakresie pracy statutowej z Towarzystwem Przyjaciół Gdańska i Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, które właśnie w tym miesiącu obchodziło jubileusz 60-lecia swojej działalności. Postanowiono nawiązać kontakty i bieżącą współpracę. W czasie rozmów utwierdzono się, że tylko rozwijanie działalności statutowej może dać pełną satysfakcję pracy w tego rodzaju Towarzystwie.
Podsumowując półtoraroczną działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni można sądzić, że dokonano pewnego wyłomu w metodach pracy, doborze tematyki i porządkowaniu spraw organizacyjnych. W swoim działaniu podejmowano próby wychodzenia na spotkanie nowym inicjatywom i potrzebom społecznym oraz udzielano im niezbędnego wsparcia. Aby Gdynia stała się jeszcze bardziej nie tylko przedmiotem dumy nas wszystkich, ale także — przedmiotem serdecznej troski o dalszy jej piękny rozwój.

Konrad Ruth
Wiceprezes TMG

Działalność TMG w latach 1980-1981

Rocznik Gdyński Nr 3, Działalność TMG w latach 1980-1981, Maria Sieradzan.

Od stycznia 1976 roku, kiedy to zatwierdzono statut Towarzystwa Miłośników Gdyni, minęło sześć lat. Pierwszy okres działalności dotyczył określenia ram organizacyjnych TMG, a także wypracowania form i kierunków pracy. Nie było to łatwe, ani proste. Były osoby, które marzyły o tysiącach członków; o zajmowaniu się przez Towarzystwo niemal wszystkimi sprawami dotyczącymi Gdyni. Inni widzieli TMG jak przedsiębiorstwo przynoszące dochody, dla tworzenia finansowych podstaw działalności. Najliczniejsza jednak grupa skłaniała się ku rzetelnemu dokumentowaniu historii Gdyni, oraz szeroko pojętemu propagowaniu osiągnięć miasta i ludzi z nim związanych.

Z dyskusji narodziły się główne kierunki działalności, które Towarzystwo przyjęło za swą wytyczną od kilku lat. Za priorytetowe uznano m.in. sprawy wydawnicze. Tak więc konsekwentnie — niezależnie od wielu trudności — wydajemy „Rocznik Gdyński”. W 1980 roku ukazał się drugi numer „Rocznika” i przystąpiono do prac redakcyjnych przy trzecim. W wyniku dotowania przez Towarzystwo ukazały się nakładem Wydawnictwa Morskiego bardzo z początkami Gdyni-portu i Gdyni-miasta powiązane pamiętniki Juliana Rummla „Narodziny żeglugi”. Nakład 5000 egzemplarzy błyskawicznie został rozsprzedany, co wskazuje na zainteresowanie, zwłaszcza Gdynian tą tematyką.

Zamierzaliśmy wydać w 1981 r. rzetelny folder o Gdyni, nie udało się jednak zrealizować tego zamiaru. Na przeszkodzie stanęły kłopoty z uzyskaniem papieru, oraz inne ograniczenia. Nie rezygnujemy jednak z tego zamiaru, uważamy bowiem że jest to pozycja bardzo potrzebna, zwłaszcza wczasowiczom i młodzieży przebywającym w naszym mieście w okresie letnim.

Zarząd Towarzystwa podjął stałe, choć nie zawsze skuteczne działania, mające na celu rozszerzenie i pogłębienie kontaktów ze wszystkimi członkami TMG. Uważaliśmy za słuszne połączenie tych dążeń z propagowaniem i popieraniem środowisk twórczych, oraz gdyńskiego amatorskiego ruchu artystycznego. Nie mamy w tym nadzwyczajnych osiągnięć, ale pewien postęp odnotować należy.

Tradycyjnie już od trzech lat organizujemy spotkania popremierowe, z udziałem aktorów i realizatorów sztuk wystawianych w Teatrze Dramatycznym. W dwóch ostatnich latach odbyło się 10 spotkań w Klubie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dziupla” na Obłużu. Organizowano także, wspólnie z Klubem MPiK, Gdyńskie Spotkania z Muzyką. Mimo anonsów w prasie o odbywających się imprezach, udział członków TMG był w nich nieliczny. Dużym zainteresowaniem i frekwencją cieszył się natomiast koncert Reprezentacyjnego Zespołu Marynarki Wojennej „Flotylla”. Chcemy nadal kontynuować te koncerty, w miarę możliwości.

Wzajemnemu zbliżeniu członków TMG oraz rozszerzaniu kontaktów z profesjonalnymi placówkami kultury służyło także, zorganizowane w kwietniu 1981 roku w Teatrze Muzycznym, spotkanie z dyrektorem Andrzejem Cybulskim. Cieszyło się ono sporym zainteresowaniem, nadal bowiem repertuar tego teatru jest żywo dyskutowany przez mieszkańców naszego miasta.

Mając stale na uwadze propagowanie historii miasta oraz ludzi zasłużonych dla rozwoju gospodarki morskiej, wystąpiliśmy w 1980 roku do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z wnioskiem o nadanie nowym ulicom gdyńskim nazwisk ludzi zasłużonych dla miasta: Augustyna Krauzego, Jana Radtke, Kazimierza Porębskiego, Franciszka Sokoła, Włodzimierza Steyera i Józefa Unruga.

Zgodnie z wnioskiem II Walnego Zgromadzenia Członków TMG, Zarząd czynił wiele starań o powołanie Muzeum Miejskiego. Członkowie Prezydium Zarządu TMG uczestniczyli w Sesji Miejskiej Rady Narodowej w czerwcu 1981 roku, zabierając głos w najważniejszych sprawach dotyczących rozwoju kultury i estetyzacji miasta, w tym także — powołania muzeum. Po podjęciu przez Miejską Radę Narodową uchwały o powołaniu Muzeum Miejskiego czyniono starania o decyzję Ministra Kultury i Sztuki, akceptującą nadanie Działowi Historii Gdyni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej statusu muzeum. W wyniku tych starań, w lutym 1982 r. Minister Kultury i Sztuki wyraził zgodę na powołanie muzeum w naszym mieście, o czym informujemy z radością wszystkich zainteresowanych.

W ciągu ostatnich dwóch lat tradycyjnie już kontynuowano współpracę z Wydziałem Kultury i Sztuki UM, Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, wojskiem, spółdzielczością mieszkaniową, klubami zakładów pracy i instytucjami kultury, organizując wspólnie odczyty na tematy związane z historią Gdyni, spotkania i koncerty, przyjmując zlecenia na urządzanie wystaw plastycznych, choinek noworocznych itp. Wśród wielu imprez wymienić należy przede wszystkim koncerty z okazji 40-lecia pracy kompozytorskiej Adolfa Wiktorskiego oraz 50-lecia chóru „Symfonia”, zorganizowane wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki UM.

Towarzystwo było współorganizatorem XI Dekady Pisarzy Wybrzeża, a także — wspólnie z Klubem Stoczni im. Komuny Paryskiej „Fregata” — poranków symfonicznych dla dzieci, oraz comiesięcznych koncertów dla dorosłych.

Dzięki stałej współpracy z Klubem MPiK, przez cały 1980 r. odbywały się w tymże klubie raz w miesiącu spotkania z pisarzami, dziennikarzami oraz ciekawymi ludźmi spoza tych środowisk.

Kontynuujemy koncerty w Urzędzie Stanu Cywilnego z okazji ślubów (w każdym roku ponad 1000) oraz jubileuszy małżeńskich.

Utrzymujemy kontakty z Kołem Starych Gdynian, a także zgłosiliśmy chęć współpracy z powstałym w 1981 r. Oddziałem Gdyńskim Ligi Morskiej.

Dla rozpropagowania TMG poza naszym miastem współuczestniczyliśmy w organizacji koncertów dla wczasowiczów FWP. Wspólnie z RSW „Prasa” organizowaliśmy koncerty dla bywalców klubów i świetlic w całym województwie gdańskim.

Przedstawiając relację z dwuletniej działalności Towarzystwa, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy zgłaszali propozycje i inspirowali pracę Zarządu, służyli radą i pomocą przy realizacji zadań, a także zakładom i przedsiębiorstwom gdyńskim za pomoc finansową, dzięki której udało nam się wydać m.in. oddawany właśnie do rąk Czytelników kolejny tom „Rocznika Gdyńskiego”.

Maria Sieradzan

Działalność TMG w latach 1978-1979

Rocznik Gdyński 1978/79, Działalność TMG w latach 1978-1979, Maria Sieradzan.

Przekazując członkom i sympatykom Towarzystwa Miłośników Gdyni kolejny „Rocznik Gdyński 1978-1979”, Zarząd dziękuje tym wszystkim, którzy zechcieli wypowiedzieć się w formie recenzji, uwag i spostrzeżeń na temat pierwszego. „Rocznika”. Wyrażamy przekonanie, że każdy następny „Rocznik” spotka się z podobnie żywym odbiorem społecznym, wnikliwymi ocenami, propozycjami i uwagami.

Wzorem poprzedniego „Rocznika”, pragniemy poinformować o działaniach i dokonaniach Towarzystwa oraz o niektórych zamierzeniach na przyszłość. Lata 1978 i 1979 przyniosły dalszy rozwój współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi w mieście. Wspólnie z Klubem Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch” zorganizowano 57 koncertów, w tym 20 kameralnych, przy udziale Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. W Klubie tym odbyło się 66 spotkań autorskich, prelekcji i odczytów oraz 22 monodramy i recitale.

Znacznie rozszerzono współpracę z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni, organizując wspólnie ogólnodostępne koncerty muzyków-profesjonalistów w Szkole Muzycznej w Gdyni, występy chórów gdyńskich w Teatrze Muzycznym, imprezy z okazji jubileuszów małżeńskich w Urzędzie Miejskim oraz około 2 tysiące koncertów dla nowożeńców, a także — ogólnopolski konkurs grafiki marynistycznej, zakończony wystawą prac w Pawilonie Wystawowym przy Skwerze Kościuszki.

Dobrze układa się współpraca z Ośrodkiem Kultury „Dziupla” na Obłużu, w którego lokalu zorganizowano między innymi koncert kameralny orkiestry Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku oraz koncert Kwartetu Łazienek Królewskich z Warszawy.

TMG nawiązało kontakt z Osiedlowym Centrum Kultury „Bałtyk” na Witominie, w którym odbywają się comiesięczne imprezy pod nazwą „Teatralne Spotkania Popremierowe”. Uczestniczą w nich twórcy i wykonawcy premier w Teatrze Dramatycznym w Gdyni. A skoro już mowa o sprawach teatralnych, to warto odnotować, iż oddanie do użytku nowego gmachu Teatru Muzycznego stało się impulsem do powołania w grudniu 1979 sekcji teatralnej TMG.

W roku 1978 Towarzystwo Miłośników Gdyni objęło swą działalnością nie tylko mieszkańców miasta, ale także dzieci, przebywające w naszym mieście na koloniach. Akcja ta, w ramach której zorganizowano w Klubie PKP interesującą wystawę fotograficzną p.n. „Pierwsze Kroki w Gdyni” (przygotowaną i opracowaną na podstawie materiałów archiwalnych Działu Historii m. Gdyni) oraz zapoznawanie uczestników kolonii letnich z dziejami miasta (zajmowali się tym pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni), była kontynuowana z powodzeniem w roku 1979.

Sądzimy, że ten kierunek pracy — wychodzenie z wszystkim, co gdyńskie, do turystów i młodzieży z całego kraju — warto utrzymać i rozwijać. Liczymy na dalsze w tym zakresie inspiracje ze strony naszych członków.

TMG zacieśnia więzy z przedsiębiorstwami i instytucjami, współpracując z nimi przy organizacji imprez o szerokim zasięgu, takich jak np. Festiwal w Hawanie czy akademie ogólnomiejskie. Współpraca ta przyniosła owoce w postaci wzrostu liczby zakładów pracy, które stały się członkami wspierającymi nasze Towarzystwo.

Nową formą pracy jest też nawiązanie kontaktu ze Zrzeszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Rozpoczęliśmy już cykl spotkań z mieszkańcami miasta, na których kapitanowie opowiadają o swojej pracy i problemach z nią związanych.

Zainteresowanie działalnością ze strony władz miasta oraz pomoc przedsiębiorstw i instytucji gdyńskich, które partycypują w kosztach wydawniczych „Rocznika Gdyńskiego”, pozwalają nam na rozszerzenie planów wydawniczych. W 1980 raku ukażą się nakładem Wydawnictwa Morskiego pamiętniki Juliana Rummla. Będzie to pozycja, otwierająca cykl wspomnień ludzi, których życie jest nierozłącznie związane z historią i współczesnością naszego miasta. Następną pozycją będą „Wspomnienia wilka morskiego” Jana Netzla.

Uzyskany w 1978 roku lokal przy ulicy Władysława IV 51 umożliwił nam ściślejsze niż dotychczas kontakty z mieszkańcami Gdyni i naszymi członkami. Nie od rzeczy będzie odnotowanie, że było ich pod koniec 1979 roku – 456. Zorganizowanie popołudniowych dyżurów członków Zarządu TMG we wtorki i piątki ułatwiło bezpośrednie spotkania, pomocne w naszej dalszej pracy.

Uzupełniając relację z dwuletniej działalności TMG warto dodać, iż w 1979 roku wydano znaczek Towarzystwa w ilości tysiąca sztuk, zaprojektowany przez uczniów klas IV i V Liceum Plastycznego w Gdyni-Orłowie i ufundowano na Obłożu — wspólnie z Urzędem Miejskim — pamiątkową tablicę, poświęconą bohaterskim harcerzom Gdyni.

W latach następnych pragniemy rozszerzać współpracę z klubami, z Wydziałew Oświaty i Wychowania, głównie w zakresie powoływania kół TMG w szkołach gdyńskich.

Maria Sieradzan

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Gdyni

Rocznik Gdyński 1978/79

Towarzystwo Miłośników Gdyni 1977

Rocznik Gdyński 1977 rok, artykuł “Towarzystwo Miłośników Gdyni” autorstwa ówczesnego Prezesa Tadeusza Grembowicza.

Wśród ludzi związanych od lat z Gdynią dawno już dojrzewała idea zgrupowania w jednej organizacji osób, którym rozwój naszego miasta leży na sercu. Podobne było odczucie władz polityczno-administracyjnych, które w takim Stowarzyszeniu widziały miejsce powstawania wielu cennych inicjatyw, zmierzających do pełnego zintegrowania gdyńskiej społeczności, do uświetnienia miasta, nadania należnej mu rangi.

Jubileusz 50-lecia nadania Gdyni praw miejskich szczególnie mocno zaktywizował społeczno-kulturalny aktyw naszego miasta. Na Walnym Zebraniu, które odbyło się 7 października 1975 roku, ustalono nazwę Towarzystwa Miłośników Gdyni oraz określono zadania, jakie organizacja ta ma do spełnienia.

Ramowy program ideowy, określenie praw i obowiązków członków Towarzystwa Miłośników Gdyni, sposób wybierania władz oraz zakres działalności, zostały określone w statucie, zatwierdzonym 16 stycznia 1976 roku przez Urząd Miejski w Gdyni. Data ta uważana jest za moment rozpoczęcia działalności Towarzystwa.

Zadania postawione przed Towarzystwem, są sformułowane bardzo lakonicznie, ale jednoznacznie: rozwijanie działalności, mającej na celu umocnienie miasta jako ośrodka przemysłowo-portowego upowszechnianie znajomości dziejów miasta, roztoczenie opieki nad gdyńską twórczością literacką, teatralną i plastyczną, tworzenie więzi społeczeństwa ze sztuką i jej twórcami, uczulenie ogółu mieszkańców na estetykę miasta, popularyzacja gospodarki morskiej wśród społeczeństwa, i wiele innych inicjatyw. Krótko mówiąc, wszystko, co wiąże się z rozkwitem miasta w różnych dziedzinach jego życia, jest w kręgu zainteresowania Towarzystwa Miłośników Gdyni.

W początkach 1977 r. Zarząd podsumował dotychczasowe wyniki działalności. Na plus zaliczono ogłoszony przez TMG, wspólnie z Oddziałem Morskim Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ogólnopolski konkurs na najlepszą publikację prasową, radiową i telewizyjną o Gdyni — w roku jubileuszu. Liczne prace, jakie napłynęły do organizatorów, świadczyły o wysokim poziomie konkursu.

Za słuszną uznano również inicjatywę wydania „Rocznika Gdyńskiego”. Pierwszy numer, jaki oddajemy do rąk Czytelników, utrwala w pamięci społeczeństwa rok jubileuszu, nawiązuje do historii miasta i przedstawia prognozy rozwojowe. Mamy nadzieję, że Rocznik spotka się z przychylnym przyjęciem.

Towarzystwo nasze postawiło sobie zadanie zwiększenia ilości kół zakładowych i uaktywnienia jego członków. Realizacji tych założeń sprzyjało spotkanie prezydium zarządu TMG z przedstawicielami czołowych przedsiębiorstw miasta, zwołane w lipcu 1977 roku z inicjatywy Komitetu Miejskiego PZPR w Gdyni. W wyniku spotkania, w szeregi członków wspierających wstąpiły liczne przedsiębiorstwa, a przy zakładach pracy zaczęły powstawać koła Towarzystwa. Jedno z pierwszych Wspólnie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Gdyni podjęliśmy też starania o popularyzację gdyńskiej problematyki w szkołach stopnia licealnego. Liczymy, że młodzież stworzy najprężniejsze komórki naszej organizacji. Temu działaniu powinien pomóc stały turniej wiedzy o Gdyni, ogłoszony w szkołach. Poprzez spotkania z twórcami gdyńskimi chcemy również upowszechniać sztukę w środowisku szkolnym.

W działalności ogólnomiejskiej kontynuować będziemy cykl spotkań z „Ludźmi Gdyni”. Pierwsze z nich, z Danutą Baduszkową — dyrektorem operetki — na budowie Teatru Miejskiego, spotkało się z tak gorącą reakcją członków Towarzystwa, że przekonani jesteśmy o celowości kontynuowania tego rodzaju imprez.

W dziedzinie upowszechniania sztuk plastycznych planujemy organizowanie indywidualnych, kameralnych wystaw twórców Gdyni, oraz przynajmniej raz w roku przekrojowej ekspozycji szerokiego grona twórców. Popularyzacji muzyki będą służyć koncerty, które chcemy urządzać przynajmniej raz w miesiącu. Mamy nadzieję, że do kalendarza imprez kulturalnych miasta wejdą również połączone z muzyką spotkania z poetami, zwłaszcza marynistami, a także z twórcami prozy.

Nie ukrywamy, że mamy również plany wydawnicze. Poza kontynuowaniem edycji „Rocznika Gdyńskiego” myślimy wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni o folderze — przewodniku gdyńskim.

Tak w ogólnym zarysie przedstawiają się nasze zamierzenia. Pominąłem tu ambitne plany kół zakładowych, które podjęły różne cenne inicjatywy, m.in. utrwalenie w pamięci społeczeństwa ludzi, którzy tworzyli podstawy gospodarki morskiej i byli twórcami przeobrażeń technicznych na przestrzeni lat. Koła te będą współpracować na tym polu z Działem Historii m. Gdyni. I tak Polskie Linie Oceaniczne przekażą mu dokumenty o ludziach, którzy wsławili się wzorową pracą na statkach PMH, a Zakłady Rybne w Gdyni zorganizują stałą wystawę, obrazującą modernizację przetwórstwa rybnego w powojennym okresie.

Czekamy na dalsze inicjatywy, które w miarę możliwości podejmiemy w naszej działalności. Liczymy również na aktywny współudział wszystkich członków Towarzystwa w realizacji naszych planów i zamierzeń. Sprzyja im działający od 1 września 1977 roku stały sekretariat Towarzystwa, jeszcze niestety nie we własnym lokalu, z przydziałem, którego wiążemy nadzieje na dalsze usprawnienie naszej pracy.

W zakończeniu chciałbym zaapelować do wszystkich Czytelników „Rocznika Gdyńskiego” oraz miłośników Gdyni o nadsyłanie uwag, propozycji i podzielenie się opinią dotyczącą zarówno niniejszego wydawnictwa, jak i działalności Towarzystwa, a przede wszystkim spraw związanych z Gdynią. Chcielibyśmy też wiedzieć, jak społeczeństwo wyobraża sobie Gdynię roku 2000, jak chcieliby widzieć miasto jego mieszkańcy, oraz jakie formy swego udziału w budowie tego dzieła proponują w działalności Towarzystwa. Wszelkie uwagi będą dla nas cennym materiałem w ustaleniu dalszych zamierzeń. Będą one również niewątpliwie wskazówkami dla władz miasta, którym przy tej okazji pragniemy złożyć podziękowania za dotychczas okazywaną opiekę i prosić o nią także w przyszłości.

Tadeusz Grembowicz

Prezes Towarzystwa Miłośników Gdyni

Rocznik Gdyński 1977

Łączki i inne ładne obrazki – wystawa Krzysztofa Wieczorka

W czwartek, 11 kwietnia o godzinie 18:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Krzysztofa Wieczorka pod tytułem “Łączki i inne ładne obrazki”

Zapraszamy wszystkich do Galerii Towarzystwa Miłośników Gdyni na wystawę malarstwa Krzysztofa Wieczorka. Artysta stosuje ciekawe techniki malarskie i formy artystyczne, często zaskakuje sposobem prezentacji swoich prac.

Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia o godzinie 18:00 w Galerii Towarzystwa Miłośników Gdyni, ul.Władysława IV 51.

Wstęp wolny i obowiązkowy 🙂

Serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Wieczorek Perlatti

Poniżej kilka zdjęć z zapowiadanego wernisażu.

Konsularna Gdynia

0

W czwartek 11 kwietnia, godzina 17:30, zapraszamy do Biblioteki Wiedzy na kolejne spotkanie poświęcone historii Gdyni.

W Bibliotece Wiedzy, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 odbędzie się spotkanie poświęcone historii gdyńskich placówek konsularnych. W trakcie spotkania nastąpi też otwarcie projektu zatytułowanego “KONSULARNA GDYNIA”. Jego efektem będzie publikacja, której wydanie planowane jest na jesień 2025 r. Przedstawione w niej zostaną wszystkie placówki konsularne, funkcjonujące w Gdyni począwszy od lat 20 XX wieku, a skończywszy na działających współcześnie w mieście.

Czwartek, 11 kwietnia, godzinie 17:30, Biblioteka Wiedzy, Gdynia ul.Świętojańska 141.

Spotkanie prowadzi dr Krzysztof Chalimoniuk z Biblioteki Wiedzy, Redaktor Naczelny Rocznika Gdyńskiego.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy

Wystawa malarstwa Michała Owczarza

Od 21 marca do 9 kwietnia Towarzystwo Miłośników Gdyni zaprasza na wystawę malarstwa Michała Owczarza.

Michał Owczarz, artysta od wielu lat działający w Kole Plastyków Towarzystwa Miłośników Gdyni przedstawi nam swoją najnowszą kolekcję prac w ciekawym, artystycznym stylu.

Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 23 marca 2024 roku o godzinie 17:00 w Galerii Towarzystwa Miłośników Gdyni ul.Władysława IV 51.

Wystawa będzie dostępna od 21.03.2024 do 09.04.2024 roku.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Michał Owczarz wystawa malarstwa

Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny

W dniach 18-24 marca, w godzinach od 11 do 18 zapraszamy na Kiermasz Świąteczny do Towarzystwa Miłośników Gdyni.

Na Kiermaszu Świątecznym przedstawiamy wyroby rękodzieła artystycznego nawiązujące do Świąt Wielkanocnych i nadchodzącej wiosny autorstwa artystów Koła Plastyków Towarzystwa Miłośników Gdyni.

Serdecznie zapraszamy

Pokaz artystycznego zdobienia Barbary Chudzikiewicz

Na zaproszenie Koła Plastyków w Towarzystwie Miłośników Gdyni odbył się pokaz artystycznego zdobienia prowadzony przez Barbarę Chudzikiewicz.

W trakcie warsztatów mogliśmy dowiedzieć się jak ozdobić karty z życzeniami, notatniki, ramki do zdjęć i wiele innych przedmiotów. Basia w wieloletniej pracy artystycznej stosuje metody mix media, czyli różne materiały i techniki jednocześnie.

Zapraszamy do udziału, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, Basia przeprowadzi warsztaty zdobień.

Prosimy o kontakt 606 115 965.

Zapraszamy na Historie z pokładu do Biblioteki Wiedzy

0

W czwartek 14 marca, na godzinę 17:30 zapraszamy do Biblioteki Wiedzy na kolejne spotkanie poświęcone historii Gdyni.

Historia Gdyni to nie tylko historia miasta. To również często zupełnie nieznane, pełne humoru, sensacji i dramatyzmu opowieści o przygodach goszczących w gdyńskim porcie statków, marynarzy i pasażerów. Właśnie im poświęcone będzie spotkanie w Bibliotece Wiedzy zatytułowane “Historie z pokładu”.

Jego uczestnicy poznają opowieści o tajemniczych morderstwach i sensacyjnych miłościach. Dowiedzą się o przemytnikach, uciekinierach, nielegalnych emigrantach. Będą świadkami handlu żywym towarem, strajków marynarzy, katastrof, ucieczek ze statków i wielu innych historii, których wiele, w ciągu stuletniej historii gdyńskiego portu, miało miejsce.

Spotkanie prowadzi dr Krzysztof Chalimoniuk z Biblioteki Wiedzy, Redaktor Naczelny Rocznika Gdyńskiego.

Czwartek, 14 marca, godzina 17:30, Gdynia ul.Świętojańska 141, wstęp wolny.